Who is considered as the Leader of Modern Chinese Economy?

A. Deng Xiaoping

B. Li Kuwan Yu

C. Wang Yi

D. Xi Jing Ping

Leave a Reply